Recursos per a tu

Ajudes per a alumnat amb necesitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2014 - 2015

Llegir

Us informem que s'ha obert el termini per a la Sol·licitud d'ajudes per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu per al curs acadèmic 2014-2015 (discapacitats i superdotats (Ministeri d'Educació)
Les ajudes que es publiquen són les següents:

a) Ajudes directes per a l'alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat o trastorns greus de conducta, inclòs l'afectat per TDAH.
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb Necessitat Específica de Suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals

Aquestes ajudes van dirigides als/as alumnes amb Necessitats Educatives Especials associades a discapacitat o trastorn greu de conducta, incloent als afectats per *TDAH, i que complisquen les següents condicions:

1. Acreditar una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta per alguna de les següents vies:

- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma
- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenents de l'administració educativa corresponent
- Certificat de minusvalidesa/discapacitat.

2. Haver complit els dos anys d'edat abans del 31 de desembre de 2013. Excepcionalment, podran concedir-se ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquen la necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.

3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritze alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagen sigut creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds.

4. Estar cursant estudis en algun dels nivells d'ensenyament:

a) Educació Infantil
b) Educació Primària
c) Educació Secundària Obligatòria
d) Diferents modalitats de Batxillerat
i) Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
f) Ensenyaments artístics professionals (Música i Dansa)
g) Programes destinats a l'obtenció d'una qualificació professional inicial
h) Programes de formació per a la transició a la vida adulta

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2014 inclusivament.

La sol·licitud ha de presentar-se en el centre educatiu on està matriculat el teu fill o filla. També pot presentar-se per mitjà de firma electrònica. Serà necessari entrar en el següent enllaç (en l'apartat corresponent a «Trámites i Servicios». Per a omplir la sol·licitud i després imprimir-la en format .pdf, o, si tens firma electrònica, es pot presentar de forma telemàtica en el moment. Si vols presentar-lo de forma telemàtica, mira en este enllaç

Si vols més informació, pots llegir les bases i, si tens dubtes, acosta't a les nostres oficines de FESORD CV i als punts de les associacions de la Comunitat Valenciana.

Leer

Us informem que s'ha obert el termini per a la Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014.

Aquestes ajudes van dirigides als/as alumnes/as que estiguen matriculats en Centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i a centres privats concertats, que impartisquen ensenyaments del segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària i als centres específics d'Educació Especial.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria les/els alumnes/us de centres Específics d'Educació Especial privats concertats i als alumnes de Programes de Qualificació Professional Inicial en la seua modalitat de Taller.

S'ha obert el termini extraordinari aquest mes de setembre i finalitza el pròxim dia 16 de Setembre de 2013, per a les sol·licituds que deriven de noves matricules.

La sol·licitud ha de realitzar-se en el centre educatiu on està matriculat el teu fill o filla.

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

• Fotocòpia del DNI/NIF/PASSAPORT / *NIE dels pares, tutors o similar
• Fotocòpia del NIF del/l'alumne/a (si ho té)
• Acreditació de situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense cobrar prestacions. Serà necessari presentar 2 certificats, un de l'INEM i un altre del SERVEF.
• Per a acreditar la condició de família nombrosa haurà de *apotarse títol o carnet de família nombrosa, o llibre de família.
• La discapacitat dels alumnes, germans, pares o tutors s'acreditarà presentant el certificat de reconeixement de grau de discapacitat, emès per la *Consellería competent en matèria de Benestar Social. També mitjançant la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Si vols més informació no dubtes a vindre a les nostres oficines de FESORD i estarem encantats d'ajudar-te en la sol·licitud d'aquesta gestió.

Ayudas para “Becas de Comedor” y “Becas de Transporte Escolar”

Leer

Os informamos que Consellería ha publicado unas Ayudas para “Becas de Comedor” y “Becas de Transporte Escolar”. Aviso importante porque el plazo acaba el día 12 de julio.

AYUDAS COMEDOR COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS 2013-2014

QUIEN PUEDE SOLICITARLAS:

-          Alumnos de Colegios públicos y concertados de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial.

QUIEN NO PUEDE SOLICITARLAS:

-Educación especial privada

-PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial en modalidad taller)

PARA SOLICITAR LAS AYUDAS ES NECESARIO:

-Estar matriculado en un centro autorizado

-Presentar la solicitud adjuntada en la parte inferior de la noticia y la documentación necesaria antes del 12 de Julio

LA DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR ES:

-DNI/PASAPORTE

-RENTA 2012

-CARTILLA DEL PARO

-ACREDITACION FAMILIA NUMEROSA

-CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INVALIDEZ

 

AYUDAS TRANSPORTE COLEGIOS PUBLICOS 2013-2014

QUIEN PUEDE SOLICITARLAS:

-Padre, madre o tutor del alumno/a que presente la documentación antes del 12 Julio

TIPOS DE AYUDAS:

-TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO: Alumnos bus con compañeros de colegio

-TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL: Alumnos que no pueden ruta bus por causas especiales.

CUANDO SOLICITARLO:

Plazo para solicitarlo hasta el viernes 12 de Julio

Si tienes dudas ven a Fesord CV, a las distintas Agencias de Valencia, Alicante y Asociaciones de personas sordas de Comunidad Valenciana

Leer

Convocatoria de Bolsa de Trabajo para sustituciones en residencias y servicios de la Generalitat para la provincia de Valencia

 

Las sustituciones pueden ser en:

-          Centros de menores

-          Residencias personas mayores dependientes

-          Comedores sociales

-          Centros especiales de atención al mayor (CEAMs)

-          Centro de valoración y orientación de discapacitados

Funciones:

-          Limpieza

-          Aseo de habitaciones

-          Atender el comedor

-          Repartir comidas a las habitaciones

-          Lavado, planchado y repaso de ropa

-          Ayuda en cocina

-          Etc…

Horario de trabajo:

-          Turnos de mañanas, tardes, noches, fines de semana y festivos

Requisitos:

            -Certificado de Escolaridad

Documentación a presentar:

-          Hoja “Solicitud de inscripción”*

-          Certificado Escolaridad

-          Hoja “Autobaremación”*

-          Documentación de meritos (para sumar puntos):

  1. oCERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
  • Informe de compatibilidad para el desempeño de tareas y funciones del puesto (emitido por centro base, o justificante de haberlo pedido y está en trámites)
  1. Si experiencia antes de trabajo en administración de la Generalitat
  2. Si aprobado oposiciones del grupo E
  3. Si hay titulo de Valenciano de Junta Qualificadora
  4. Si hay titulo otros idiomas
  5. Si hay más estudios (graduado escolar, FP, universidad…)

* puede descargar en: http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/22/pdf/2013_2815.pdf

TODOS LOS PAPELES ORIGINAL Y FOTOCOPIA, PARA COMPULSAR

 

Donde entregar:

-          Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de Valencia

Avda. Barón de Carcer 36

VALENCIA

PLAZO FINALIZA EL 5 DE ABRIL

Bonos Respiro para Personas Mayores

Leer

Ha sido publicada recientemente en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana la nueva orden por la que se aprueban las ayudas y subvenciones para la atención a personas mayores.

Bono respiro Mensual o Bono Verde

-          Estancia de 1 mes en una residencia de 3ª edad, cuando la persona mayor necesite la atención integral de un centro especializado

-          Importe de la ayuda: 1600€ (impuestos incluidos)

-          Se podrán hacer efectivos durante un mes natural o bien fechas sueltas en 2 meses consecutivos, con anterioridad al 31 de Diciembre de 2013

Bono respiro Días o Bono Azul

-          20 bonos diarios para la atención en residencias de 3ª edad

-          Se podrán hacer efectivos durante el año 2013

-          Importe de la ayuda: 67€ (impuestos incluidos)

-          Se pueden consumir durante 20 días consecutivos o en días agrupados (en este caso mínimo 2 días consecutivos)

Bono respiro Fin de Semana o Bono Blanco

-          12 bonos para disfrutar en una residencia de 3ª edad, en los fines de semana que el/la interesado/a elija.

-          Importe de la ayuda: 152€ (impuestos incluidos)

-          Se disfrutarán durante el año 2013, en horario a partir de las 09:00 del Viernes, hasta las 17:00 del domingo (incluye la comida del Viernes y la comida del Domingo)

SOLICITANTES ¿Quién puede solicitarlas?

Personas dependientes, que encontrándose atendidas habitualmente en su domicilio personal o familiar, necesiten atención temporal en un centro especializado

PLAZO SOLICITUD AYUDAS              

28 de febrero de 2013

REQUISITOS

-          Tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud y haber cesado en la actividad laboral o profesional por jubilación o incapacidad. También las personas de 55 años o más diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

-          Estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana.

-          Tener la consideración de persona dependiente, acreditada por medio del correspondiente informe médico.

-          Acreditar la necesidad social y económica.

-          De manera excepcional, mayores o menores de 65 años en los siguientes casos:

 

Parejas de hecho inscrita en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana.

 

Ser persona con discapacidad (grado discapacidad igual o mayor del 65%) que convive con el solicitante y siempre que se ingrese en el mismo centro residencial que él/ella.


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política