Recursos per a tu

Llegir

Es convoquen, per al curs 2015-2016, les ajudes individualitzades següents:

a) Ajudes directes per a l'alumnat, incloent-hi l'afectat per TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requerisca durant un període de l'escolarització o durant tota l'escolarització determinats suports i atencions educatius específics derivats d'una discapacitat o de trastorns greus de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris de l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Podràn solicitar aquestes ajudes:

A) L'alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de conducta podrà obtindre les ajudes o els subsidis quan complisca els requisits que figuren a continuació:

1. Acreditar una necessitat específica de suport educatiu derivada d'una discapacitat o de trastorns greus de conducta.

2. Haver complit els dos anys d'edat abans del 31 de desembre de 2014. Excepcionalment, podran concedir-se ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquen la necessitat d'escolarització més primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.

3. Estar escolaritzat en un centre específic, en una unitat d'educació especial d'un centre ordinari o en un centre ordinari que escolaritze alumnes que presenten necessitats educatives especials que hagen sigut creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4. Cursar estudis en algun dels nivells d'ensenyança:

a) Educació Infantil.

b) Educació Primària.

c) Educació Secundària Obligatòria.

d) Batxillerat

e) Cicles formatius de grau mitjà i superior.

f) Ensenyances artístiques professionals.

g) Formació Professional bàsica.

h) Programes de formació per a la transició a la vida adulta.

5. A més, per a obtindre el subsidi es requerirà ser membre d'una família nombrosa de qualsevol categoria, d'acord amb la normativa vigent.

 

B) L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals podrà obtindre l'ajuda quan reunisca els requisits següents:

1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que la dita necessitat haja sigut acreditada per mitjà d'un certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependent de l'administració educativa corresponent.

2. Haver complit els sis anys d'edat abans del 31 de desembre de 2014.

3. Cursar algun dels següents nivells educatius:

a) Educació Primària.

b) Educació Secundària Obligatòria.

c) Batxillerat.

d) Cicles formatius de grau mitjà i superior.

e) Ensenyances artístiques professionals.

El termini de presentació de sol·licituds s'estendrà fins al 30 de setembre de 2015, inclusivament. Les sol·licituds tant d'ajuda com de subsidi hauran d'omplir-se per mitjà del formulari accessible per Internet en l'adeça www.mecd.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en l'adreça https://sede.educacion.gob.es en l'apartat corresponent a Tràmits i servicis. En el cas que el sol·licitant no dispose de sistema de firma acceptat per la seu electrònica, una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, haurà d'imprimir el model de sol·licitud en un fitxer PDF i presentar-lo amb la seua firma i les dels altres membres computables de la família en algun dels llocs previstos.

En el termini de dos mesos des de la data en què dispose de l'informe, la Subdirecció General de Beques i d'Atenció a l'Estudiant, Orientació i Inserció Professional, com òrgan instructor del procediment, elevarà una proposta de concessió al secretari general d'Universitats.

Consulteu tota la informació ací.

Col·loca'ls oferirà cursos de formació a partir de setembre

Llegir

Cartel

Nostra agència de col·locació Col·loca'ls durà a terme dos accions formatives en el marc de la primera convocatòria dels premis Capaces, de la Fundació Bancaja-Bankia, de la que la Fundació Fesord CV va ser guanyadora el passat mes d'abril.

A partir del mes de setembre s'impartiran quatre cursos de manipulació d'aliments per al sector de la indústria alimentària i tres de maneig de carretons elevadors. Estos cursos, amb els que esperem formar a 70 persones a la Comunitat Valenciana, aniran acompanyats d'actuacions d'orientació i intermediació laboral per a assegurar la posterior consecució d'una ocupació.

Un dels objectius fonamentals de la Fundació Fesord CV és aconseguir que les persones sordes i amb discapacitat auditiva accedisquen, mantinguen i es promocionen en l'ocupació en igualtat amb la resta de les persones treballadores. Amb açò en ment, duem a terme actuacions dirigides a informar, orientar i formar persones sordes en situació de desocupació amb la finalitat d'entrenar-les per fer una busca d'ocupació autònoma.

Els requisits per beneficiar-se dels cursos són ser persona sorda i estar inscrita en Col·loca'ls i empadronada en la C. Valenciana. A més, es valorarà l'antiguitat de la inscripció en l'agència, si s'està en situació de desocupació de llarga duració i si es tenen altres ingressos familiars, així com el perfil i l'experiència laboral acreditada. A més, podran inscriure's persones que estiguen treballant en centres especials d'ocupació i aquelles que s'inscriguen per a millorar la seua ocupació. 

Per més informació, pots consultar el blog d'Ocupació.

 

Fundació ONCE llança les beques "Oportunitat al talent" per a universitaris amb discapacitat

Llegir

Logo de la Fundación ONCE

Fundació ONCE acaba de llançar la segona edició del programa de beques "Oportunitat al Talent", amb el que es vol promoure una formació d'excel·lència, la mobilitat trasnacional, i l'especialització dels estudiants universitaris amb discapacitat en àrees d'especial ocupabilitat.

En total s'oferixen sis modalitats de beques: modalitat transnacional (per a alumnat d'universitats estrangeres); màster i postgraus; doctorat; investigació; pràctiques en empreses; i les beques Fundació ONCE-INECO per a estudiants d'enginyeries.

En l'edició de l'any passat es van atorgar un total de 54 beques, per a les que es van rebre 193 sol·licituds vàlides. Els receptors procedien de 45 universitats de tota la geografia espanyola.

Les persones interessades i que desitgen sol·licitar alguna de les beques, podran informar-se, descarregar i presentar la sol·licitud a través del formulari penjat a la pàgina web de la Fundació ONCE, a http://becas.fundaciononce.es.

Les sol·licituds per a les beques de mobilitat, màster, postgraus i pràctiques hauran de ser dirigides a la Fundació ONCE entre el 29 de juny i 10 d'octubre. Les sol·licituds per a les beques de doctorat i investigació entre el 29 de juliol i el 16 d'octubre.

Les candidatures es presentaran únicament per via telemàtica omplint el formulari web i adjuntant la documentació addicional en format Word .doc o Adobe Acrobat .pdf.

 

Ajudes de menjador escolar per al curs escolar 2015-2016

Llegir

Menú escolar

Ja està obert el termini de sol·licitud d'ajudes de menjador escolar per al curs escolar 2015-2016 en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, centres privats concertats, o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que impartisquen ensenyances del segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària i als centres específics d'educació especial.

Requisits

a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat.

b) Haver presentat la sol·licitud i documentació requerides en la resolució en els terminis establits.

c) No estar incurs en cap de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

Estos requisits hauran de mantindre's al llarg de tot el curs per al que se sol·licita l'ajuda. El preu del menú escolar diari durant el curs escolar 2015-2016 no podrà ser superior a 4,25 euros.

Termini de presentació

Termini ordinari de presentació de sol·licituds: La sol·licitud de concessió d'ajuda assistencial de menjador es presentarà, amb la pertinent documentació justificativa, al centre educatiu, des del 19 de juny fins al 6 de juliol, per a l'alumnat d'Educació Infantil i Primària.

Alumnat d'Educació Secundària Obligatòria del 19 de juny fins al 21 de juliol.

Termini extraordinari: Al mes de setembre s'obrirà un termini extraordinari que conclourà el dia 4, per a sol·licituds derivades de noves matriculacions.

Quina documentació s'ha de presentar?

Les sol·licituds d'ajuda assistencial de menjador, segons el model inclòs com a annex I de resolució de 17 de juny, hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants (pares, tutors o altres), així com del NIF de l'alumne si disposa del mateix.

b) La documentació que resulte necessària per acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que es tomen en consideració per la concessió o, si és el cas, baremació de la sol·licitud.

Les sol·licituds, junt amb la documentació corresponent, es presentaran als centres educatius on es trobe matriculat l'alumnat. La documentació haurà de ser original o còpia compulsada pel funcionari receptor. El model de sol·licitud és únic i s'utilitzarà també a la convocatòria de transport.

En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2015-2016 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud: si estigueren escolaritzats en uns quants centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

Per més informació, podeu consultar les bases ací.

 

Obtenció del títol de Batxillerat per majors de 20 anys

Llegir

Estudiantes realizando un examen.

S’ha convocat la prova per a persones majors de 20 anys que vulguen obtindre directament el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2014-2015. Els tres exercicis de què consta la prova s’efectuaran el 18 d'abril de 2015 de forma simultània als instituts d'Educació Secundària. La sol·licitud cal presentar-la abans del 5 de febrer.

Els requeriments són:

1. Tindre 20 anys complits o arribar a esta edat en 2015.

2. No estar matriculat o matriculada en ensenyances de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener de 2015.

3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o vies, ni de titulació declarada equivalent a efectes acadèmics.

4. Ser resident a la Comunitat Valenciana.

5. Haver efectuat, abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds, l'abonament de la taxa corresponent a la prova per a l'obtenció directa del títol de Batxiller per a persones majors de 20 anys. Aquesta taxa serà de 20,13 euros si és una matrícula ordinària o de 10,07 per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o pertanyents a una família nombrosa de categoria general (cal presentar documentació acreditativa).

Podeu llegir més informació les proves i practicar amb exàmens d'exemple ací.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política