Recursos per a tu

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana 2016

Llegir

Balneario

La Generalitat Valenciana ha publicat una orde per la que se convoquen 10.000 places per al programa de termalisme valencià per al exercici 2016-2017. Les persones beneficiaries podran gojar d'una estància de huit dies i set nits en un dels balnearis adscrits entre el 16 d'abril de 2016 i el 15 d'abril de 2017. Les condicions son: estatge en habitació doble, pensió completa i tractaments termals. No inclou el desplaçament entre el domicili i el balneari.

La Generalitat contribuirà al finançament del cost en un aportament màxim de 126,5 € per a temporada alta i de 200 € per a temporada baixa, per plaça a cada un/a dels/as beneficiaris/as. El restant de l'import deurà abonar-ho la persona beneficiaria (veure annex 1).

Els requisits per gaudir d’aquest programa són:

 • Persones de 65 anys o més.
 • Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
 • Persones de 60 anys o més amb una discapacitat igual o superior al 33. Si estes persones necessiten l'ajuda d'un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat on conste un grau igual o superior al 65%.
 • Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys.
 • També podran participar en el programa els fills dels beneficiaris, sempre que tinguen una discapacitat en un grau igual o superior al 33%, resulte impossible que queden a cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al seu exercici en la vida diària. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.

Per sol·licitar esta ajuda, hi ha que omplir este model (annexes 2 i 3) o arreplegar-ho a les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en els centres dependents de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència o en les oficines del PROP). Deu presentar-se als registres de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives; ales oficines PROP, o en qualsevol oficina de correus. L'adjudicació de places serà per ordre de rebuda de la sol·licitud.

 

34º Jocs Esportius Comunitat Valenciana

Leer

La Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana organitza el pròxim dia 5 de juny de 2016 a les pistes del Riu Tram III el OPEN D’ATLETISME ADAPTAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2016 – 34º JOCS ESPORTIUS COMUNITAT VALENCIANA.
La competició està oberta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat, ja que, enguany, introdueixen la discapacitat auditiva com una modalitat addicional a les ja existents. Així brinden l'oportunitat de participar a xiquets sords que desitgen integrar-se en una competició de caràcter autonòmic.
 
Únicament podran inscriure's a la competició atletes nascuts l'any 1999 i posteriors. Les categories són:
 • Categoria Benjamí: 2007/2008
 • Categoria Aleví: 2005/2006
 • Categoria Infantil: 2003/2004
 • Categoria Cadet: 2001/2002
 • Categoria Juvenil: 2000/1999
Les proves a les quals podran inscriure's seran les següents:
 • 60 metres.
 • 800 metres.
 • Llançament de pes.
 • Salt de longitud.
 
Per a més informació, podeu contactar amb FESA:
 
Carrer Monestir de Poblet, 30-32 baix. 46015 València. Telèfon 96 346 57 26 · Fax 96 348 37 56 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. '; document.getElementById('cloak6177').innerHTML += ''+addy_text6177+'<\/a>'; //-->

 

Sol·licitud d'ajudes per a majors per suprimir barreres arquitectòniques

Llegir

Dos ancianos suben unas escaleras

Ja està obert el termini de sol·licitud de prestacions econòmiques individuals per a persones majors amb l'objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques en la vivenda pròpia o en l'edifici.

Poden sol·licitar esta ajuda fins al 31 d'octubre de 2016 les persones majors de 60 anys amb problemes de mobilitat. L'import màxim de l'ajuda serà de 3.700 euros.

La sol·licitud ha de presentar-se acompanyada d'una autorització a què comproven les teues dades, la declaració responsable, un informe mèdic, un informe social, el pressupost de les adaptacions, la justificació de la propietat de la vivenda o l'autorització de la persona propietària, el permís municipal si és necessari i un model de domiciliació bancària. Trobareu ací els models.

Esta documentació pot presentar-se en el registre de les administracions nacionals, autonòmiques o locals; en qualsevol oficina de correus; o en el registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de cada província.

Más información: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509

 

Ja pot sol·licitar-se el xec familiar del IRPF 2016

{flv}160128_IRPF|466|340|1{/flv}

Llegir

Una familia sonríe a cámara

Està obert el termini per a la sol·licitud del conegut "Xec familiar", la deducció 1.200 euros en el IRPF o les ajudes de 100 euros al mes.

Qui ho pot demanar

 1. Famílies nombroses i amb ascendents i descendents a càrrec amb una discapacitat superior al 33 %.
 2. Famílies monoparentals amb, almenys, dos fills menors de 25 anys.
 3. Pensionistes o parats amb prestació per desocupació que tinguen a càrrec una família nombrosa o persones amb discapacitat superior al 33 %.

Quantia de les ajudes

Són 1.200 euros a l'any o 100 euros al mes si se sol·licita el pagament per avançat. Les ajudes són acumulables, de manera que per exemple una família nombrosa amb 2 fills amb discapacitat, podrien optar a 3.600 euros de deduccions.

Cóm sol·licitar el 'xec familiar'

 1. Termini: des del passat 9 de març de 2015. Aquelles famílies que ho sol·liciten rebran amb caràcter retroactiu les quantitats que se li'ls deguen des del començament de 2016. El pagament anticipat pot sol·licitar-se des del passat 7 de gener.
 2. Imprés: Omplir el model 143 de sol·licitud de pagament anticipat a l'Agència Tributària per cada deducció a què es tinga dret (si té dos fills amb discapacitat, haurà d'omplir dos sol·licituds, per exemple).
 3. No es requerix que s'acompanye a la sol·licitud cap document justificatiu del compliment dels requisits exigits.

Documentació necessària

 • El model 143 (es pot entregar tant a través de la seu electrònica si es té un el DNI electrònic, com a les seus de l'Agència Tributària una vegada imprés i farcit). 
 • El títol de família nombrosa i el certificat de discapacitat emés per la seua Comunitat Autònoma.
 • El codi IBAN del compte bancari de què siga titular el beneficiari. -La informació personal de cada sol·licitant (NIF).

Sol·licitud de subvencions davant del copagament farmacèutic i ortoprotètic de persones amb diversitat funcional

{flv}160114_Copago|466|340|1{/flv}

Llegir

Envoltorio de medicamentos contiene euros

Atenció: aquest procediment és només per aquelles persones que no hagen sigut identificats d'ofici per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Podran sol·licitar-ho les persones que presenten alguna diversitat funcional igual o superior al 33 % si són menors; o igual o superior al 65 % si son majors d’edat, disposen de targeta sanitària o document d’inclusió i siguen residents a la Comunitat Valenciana.

Beneficis

En el cas de medicaments i material ortoprotètic, és subvencionable només la part que li correspondria abonar a la persona beneficiària. Si pertany a un d’aquestos mutualismes públics (MUFACE, MUGEJU i ISFAS), la subvenció comprendrà també el que aporta la persona.

Com solicitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2016. S’ha d'emplenar el model “Sol·licitud de subvenció per la compensació de despeses - procediment ordinari persones amb diversitat funcional” i entregar-lo acompanyat dels documents següents:

a) Document acreditatiu del grau de discapacitat emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat.

b) Documentació de les despeses corresponents als tractaments mèdics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic Valencià per a les persones beneficiàries de la present norma.

c) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana, en cas de mutualistes privats.

d) Fotocòpia confrontada del document d'identificació del pare/mare o tutor, si és el cas.

e) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família.

f) Model de domiciliació bancària, segons model normalitzat, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat.

Les sol·licituds es presentaran al centre de salut on estiga adscrita la persona interessada. En cas de no existir la dita adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per correu certificat, la presentació de la sol·licitud a l'oficina de correus haurà de fer-se en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat.

Trobareu més informació ací.

Font: Generalitat Valenciana.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política