Recursos per a tu

Xarxallibres: tramitació segona fase

Llegir

Foto de grupo

Vos informem que s'ha obert la 2a fase del programa Xarxa Llibres per a la creació d'un Banc d'intercanvi i reutilització de llibres de text promogut per la Conselleria d'Educació. A esta 2a fase poden acollir-se tant les famílies que ja van participar en la 1a fase com les que no ho van fer:

Les famílies que van participar en la 1a fase:

Quan acabe el curs 2015- 2016, realitzaran la devolució dels llibres de text i material curricular junt amb el formulari telemàtic imprés i firmat, en el centre educatiu on l'alumnat curse estudis. 

Els centres podran donar suport a aquelles famílies que tinguen dificultat per a realitzar el procés telemàtic. Junt amb el dit justificant, únicament les famílies que van participar en la 1a fase i que sol·liciten el cobrament del pagament de la segona fase, hauran d'entregar una declaració responsable actualitzada del compliment d'obligacions tributàries amb la Hisenda estatal, autonòmica i municipal i davant de la Seguretat Social i de no es deutor per resolució de procedència de reintegraments, necessària per a fer efectiu el pagament de la 2a fase. 

Les famílies que no van participar en la 1a fase i que vullguen participar en el Banc de llibres per a este pròxim curs 2016/2017:

Hauran d'entregar el lot de llibres del curs 2015/2016 i omplir el formulari telemàtic, imprimir-lo i entregar-ho en el centre educatiu on l'alumnat curse els estudis. 

 

Vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana 2017

Llegir

Foto de grupo

Ja s'ha obert el termini de sol·licitud de les ajudes per a vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017, que té com a objectius promoure l'envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d'espais turístics de la Comunitat Valenciana, així com generar ocupació en estes zones durant la temporada baixa.

Estes estades inclouen:

 • Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destí i tornada.
 • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, en habitació doble d'ús compartit durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana.
  • L'allotjament serà per 3 dies (2 nits) per als destins de "Coneix la teua Comunitat". (Rutes)
 • L'estada inclou activitats culturals d'animació i recreatives.

REQUISITS:

 1. Presentar la sol·licitud en el termini establit.
 2. Ser major de 65 anys, o major de 60, que acredite la condició de pensionista abans del 31 de desembre de 2016.
 3. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana almenys des de l'1 de juny de 2015.
 4. No patir malaltia infecte-contagiosa.
 5. Poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència.
 6. Poden ser beneficiaris del programa junt amb el sol·licitant:

a. Els cònjuges de les persones sol·licitants, que hauran de complir obligatòriament els requisits 3, 4 i 5.

b. El familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge ho realitze amb els seus familiars i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel.

La Conselleria finançarà part de l'import i, si es vol adormir en una habitació individual, l'usuari pagarà un suplement.

TERMINI DE PRESENTACIÓ PER A VIATJAR EN 2017:

El termini per a les sol·licituds finalitza el 20 de juliol de 2016. Es denegaran les sol·licituds que es presenten després d’aquesta data o que no complisquen els requisits.

DOCUMENTACIÓ:

La sol·licitud omplida i firmada

Si els interessats no presten el seu consentiment per mitjà de la seua firma o si es detecta alguna discordança amb les dades facilitats en la sol·licitud, se'ls podran demanar els següents documents o altres si són necessaris.

 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Certificat de la pensió.
 • Certificat actual de empadronament emés per l'ajuntament del municipi de la C.V., en el que figure l'antiguitat.
 • Certificat de discapacitat del familiar a càrrec, participant en el programa, expedit per l'organisme competent.

Una vegada ho presenteu, podeu veure l'estat de tramitació de la vostra sol·licitud ací.  Si sou beneficiaris d'esta ajuda, podeu dirigir-vos a una agència de viatge i reservar la vostra plaça. Si quedeu en llista d'espera, és recomanable que, al llarg de l'any, aneu consultant en les agències per fer reserva de les places que vagen quedant lliures.

Més informació

 

Obert el termini de sol·licitud de les PEI 2016: Atenció especialitzada en centres residencials

Llegir

Asistencia en una residencia

Ja está obert el termini de sol#licitud de les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) per a persones amb diversitat funcional 2016: Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials. L’ajuda ha de sol·licitar-la fins al dia 1 de desembre de 2016 la propia persona interessada o el seu representant legal.

Estes ajudes están pensades per a persones que no tenen suficients recursos econòmics i requerixen atenció assistencials i cures especials que no es poden prestar en el medi familiar. Eixa atenció residencial podrà desenvolupar-se en residències i vivendes tutelades.

L'import de l'ajuda personal, que té caràcter complementari, es determinarà tenint en compte diferents factors i no podrá superar els 1.200 euros mensuals. Es valoraràn la situació personal, familiar i social; el grau de discapacitat i afectació; i la temporalitat i condicions de l'estada, així com els ingresos.

Per sol·licitar l’ajuda, són necessaris els següents documents:

 • Sol·licitud.
 • Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Sol·licitud d'alta de domiciliació en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.
 • Informes de salut i socials en els quals es determine la necessitat de l'ajuda.
 • Certificat de la direcció de la residència, degudament autoritzada, on pretenga ingressar, en el que conste l'existència de plaça i el cost mensual d'esta. En cas d'estar ja ingressat, s'aportarà un certificat en què figure la data d'ingrés i el cost mensual de la plaça.
 • Si es tracta de persones amb la capacitat modificada judicialment s'acompanyarà d’una fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.

Podeu consultar la información completa, així com els models dels impressos, ací.

 

 

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional 2016

Llegir

Ja està obert el termini de sol·licitud de les ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'any 2016. El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 9 de juny.

Esta ajuda inclou la compra d'ajudes tècniques i productes de suport, l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar, l'adaptació de vehicles i el transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Com a requisits cal destacar que s'ha de ser menor de 65 anys, tindre la residència legal en la Comunitat Valenciana i tindre una discapacitat reconeguda. Per fixar la puntuació de cada sol·licitud, es valorarà la situació econòmica, la situació funcional i la situació social en relació amb l'entorn familiar i social. El pagament de les ajudes es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada (presentació de factura).

Per tramitar esta ajuda, han de presentar-se els documents següents:

 • Sol·licitud.
 • Autorització de consulta de dades per a ajudes i subvencions.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària per a nous perceptors o després d'haver canviat de compte.
 • Pressupost detallat de l'acció per a la que se sol·licita l'ajuda.
 • Justificants necessaris segons el tipus d'ajuda (consultar les bases).

Podeu fer clic ací per obtindre més informació.

 

 

Programes Bono Respir, Bono Residència i Bono Centre de dia 2016

Llegir

Ja està obert el termini de sol·licitud de les ajudes Bono Respir, Bono Residència i Bono Centre de dia 2016 de la Conselleria d'Igualtat i polítiques inclusives. Per a totes el termini de presentació de les sol·licituds serà el 12 de juny de 2016.

Bono Respir:

Té com objectiu finançar distintes modalitats d'estades de caràcter temporal -30, 20 o 12 dies- en residències de tercera edat, quan les persones majors necessiten l'atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l'àmbit familiar.

Requisits:

 • Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l'activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat. També podran ser beneficiaris les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d'Alzheimer o altres demències.
 • Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic.
 • Acreditar la necessitat social i econòmica.

Es valorarà la situació de dependència de la persona major respecte del cuidador principal, altres suports sociofamiliars que reba la persona interessada i la seua situació social o familiar.

 

Més informació

Bono Residència:

Ja es pot sol·licitar la ratificació del Bono Residència, un programa per a finançar estades en residències de tercera edat. Poden optar a ella només les persones que hagen sigut beneficiàries de l'ajuda en convocatòries anteriors i romanguen ingressades en centres residencials adherits al programa. Els beneficiaris han d'acreditar no disposar de mitjans suficients per fer front al cost de la plaça residencial.

 

Més informació

Bono Centre de dia:

Ja es pot sol·licitar la ratificació d'estada en un centre de dia de tercera edat, un programa per finançar estes estades per a persones majors dependents. Poden optar a elles només les persones que hagen sigut beneficiàries d'ajuda en convocatòries anteriors i mantinguen les condicions que van donar lloc a l’ajuda. Han d'acreditar que no disposen de mitjans suficients per fer front al cost de la plaça en un centre de dia.

 

Més informació

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política