Leer

 

Foto

 

A la web de la GVA trobarás tota la informació detalla i models a presentar:

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=red

 

Què es pot sol·licitar?

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2018

 

Què es consideren com ajudes personals de promoció de l'autonomia personal?

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials. Inici

 

Qui pot sol·licitar-ho? 

1. Persones físiques que tinguen reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.

2. Tindre la seua residència legal en un domicili en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre menys de 65 anys.

4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals. 

EXCLUSIONS

1. Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les actuacions destinades a:

a) En el cas de les ajudes personals per a l'adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport, les presentades per aquells sol·licitants que hagen sigut beneficiaris d'aquestes ajudes en els dos anys anteriors a la present convocatòria, sempre que els productes objecte de subvenció cobrisquen la mateixa necessitat funcional.

b) En el cas de les ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar aquelles actuacions que es plantegen sobre habitatges que no siguen l'habitual del beneficiari.

2. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport, seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que puguen ser enquadrables en el catàleg establit en l'annex III de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes. 

 

Què s'ha de presentar? 

La sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, d'acord amb el model que consta com annex I, de la resolució de convocatòria de les ajudes, s'ha d'acompanyar amb:

a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com annex I, apartat D.

b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de comprovar el compliment dels requisits exigits en la present convocatòria, així com els ingressos de la unitat familiar.

- En el cas d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal, s'ha d'acompanyar amb: pressupost detallat de l'acció per a la qual se sol·licita ajuda. Així mateix, serà necessari aportar els documents següents:

a) Per a ajudes tècniques consistents en audiòfons i altres productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o visual: informe amb prescripció facultativa.

b) Per a ajudes d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i adaptació funcional de la llar:

- Justificació de la propietat de l'habitatge (per mitjà de fotocòpia de l'escriptura notarial de propietat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret).

- Fotocòpia del contracte d'arrendament i autorització del propietari per a realitzar les reformes, en el cas que l'habitatge siga llogat.

c) Per a ajudes d'adaptació de vehicles de motor:

- Justificant de permís de circulació.

- Declaració responsable de l'afectació del vehicle, que es troba al seu nom i és utilitzat per al seu ús exclusiu i privat (annex II, apartat D).

d) Per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:

- Declaració responsable que assenyale el centre o servei a què assisteix.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà el 28 d'abril de 2018.

 

On s'ha d'anar?

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives corresponents al municipi on residisca el sol·licitant a:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA AV. DE L'OEST, 36Ver plano 46001 València 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT C/ TEATRE, 37 Y 39Ver plano 03001 Alacant/Alicante 

 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ AVDA. HERMANOS BOU, 81Ver plano 12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 

 

 

                                                   

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política