Per a tu

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional 2018

Leer

 

Foto

 

A la web de la GVA trobarás tota la informació detalla i models a presentar:

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=red

 

Què es pot sol·licitar?

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2018

 

Què es consideren com ajudes personals de promoció de l'autonomia personal?

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials. Inici

 

Qui pot sol·licitar-ho? 

1. Persones físiques que tinguen reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.

2. Tindre la seua residència legal en un domicili en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre menys de 65 anys.

4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals. 

EXCLUSIONS

1. Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les actuacions destinades a:

a) En el cas de les ajudes personals per a l'adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport, les presentades per aquells sol·licitants que hagen sigut beneficiaris d'aquestes ajudes en els dos anys anteriors a la present convocatòria, sempre que els productes objecte de subvenció cobrisquen la mateixa necessitat funcional.

b) En el cas de les ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar aquelles actuacions que es plantegen sobre habitatges que no siguen l'habitual del beneficiari.

2. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport, seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que puguen ser enquadrables en el catàleg establit en l'annex III de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes. 

 

Què s'ha de presentar? 

La sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, d'acord amb el model que consta com annex I, de la resolució de convocatòria de les ajudes, s'ha d'acompanyar amb:

a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com annex I, apartat D.

b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de comprovar el compliment dels requisits exigits en la present convocatòria, així com els ingressos de la unitat familiar.

- En el cas d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal, s'ha d'acompanyar amb: pressupost detallat de l'acció per a la qual se sol·licita ajuda. Així mateix, serà necessari aportar els documents següents:

a) Per a ajudes tècniques consistents en audiòfons i altres productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o visual: informe amb prescripció facultativa.

b) Per a ajudes d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i adaptació funcional de la llar:

- Justificació de la propietat de l'habitatge (per mitjà de fotocòpia de l'escriptura notarial de propietat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret).

- Fotocòpia del contracte d'arrendament i autorització del propietari per a realitzar les reformes, en el cas que l'habitatge siga llogat.

c) Per a ajudes d'adaptació de vehicles de motor:

- Justificant de permís de circulació.

- Declaració responsable de l'afectació del vehicle, que es troba al seu nom i és utilitzat per al seu ús exclusiu i privat (annex II, apartat D).

d) Per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:

- Declaració responsable que assenyale el centre o servei a què assisteix.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà el 28 d'abril de 2018.

 

On s'ha d'anar?

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives corresponents al municipi on residisca el sol·licitant a:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA AV. DE L'OEST, 36Ver plano 46001 València 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT C/ TEATRE, 37 Y 39Ver plano 03001 Alacant/Alicante 

 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ AVDA. HERMANOS BOU, 81Ver plano 12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 

 

 

                                                   

 

Formulari per a participar en el projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació

Leer

 

Foto

 

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat el projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació. I per a açò ha engegat un formulari en línia amb el qual cerca la participació activa de tota la comunitat educativa.

En la web (http://www.ceice.gva.es/web/ley-valenciana-de-educacion) es troben disponible les 4 opcions per a respondre al formulari: AMPA, Personal docent, Famílies i Equips directius.

El qüestionari consta de 18 preguntes, 12 d'elles de tipus test amb respostes tancades, és a dir, de sí o no. Mentre que en les preguntes obertes es demane a les famílies qüestiones sobre com millorar l'organització del centre i què els agradaria que arreplegara el Projecte Educatiu.

L'enquesta no és anònima, sol·licita el DNI del pare o mare, així com la comarca i el tipus de centre (públic o concertat) al que van els seus fills/as.

Des de la Conselleria d'Educació s'insta a totes les persones interessades a enviar les seues aportacions mitjançant el qüestionari de manera que es puga elaborar una futura llei d'educació valenciana consensuada. La data límit per a participar serà fins al 17 de juliol.

 

 

Què és la clàusula sòl?

Llegir

 

Foto

 

Què és la clàusula sòl?

Quan una persona va a un banc per a sol·licitar un préstec hipotecari, cal signar un document en el qual el banc inclou unes condicions.

Dins d'eixes condicions apareixen unes clàusules associades a la hipoteca. Una d'eixes clàusules és la coneguda clàusula sòl, i consisteix que quan signatures la hipoteca, l'interés que s'aplica és variable, pot augmentar o disminuir.

De manera que si l'interès baixa el client es pot beneficiar. Però el banc ha establit un topall, per la qual cosa encara que l'interés baixe per sota del topall, el client no paga menys, i així el banc es beneficia.

Al maig del 2013, el Tribunal Suprem va publicar una sentència per a declarar nul·la esta clàusula per abusiva si es produïen 2 requisits:

- Si la persona que signa la hipoteca és consumidor i a més usuari

- Si la informació que apareix en el contracte no és transparent.

Amb esta sentència s'obligava als bancs a retornar els diners cobrats de més a partir de la publicació de la sentència. Però al desembre del 2016, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que els bancs estan obligats a retornar els diners cobrats il·legalment per les clàusules sòl des que es va signar la hipoteca.

 

 

Com reclamar la clàusula sòl?

Com saber si tenim clàusula sòl?

Has de revisar en la teua escriptura notarial del teu préstec hipotecari, en l'apartat clàusules. Si en la teua escriptura apareix la clàusula sòl pots recuperar eixos diners sempre que justifiques que el banc no et va informar del que significava esta clàusula i les seues conseqüències.

Tràmits per a reclamar:

Al gener del 2017 el Govern va aprovar el següent procediment per a reclamar davant els bancs:

- Procediment extrajudicial, que és voluntari i gratuït

- Termini de resolució de 3 mesos, amb un d'adaptació - Mentre es tramita s'impedeix el procés judicial

- S'inicia quan el client sol·licita al seu banc que li retorne els diners que li ha cobrat de més

- Les entitats bancàries han d'informar d'este procés amb una proposta de devolució (calculant imports i interessos) o també poden dir que no i explicar els motius

- En cas de denegació, llavors la persona afectada pot iniciar el procediment judicial

- Si el banc no realitza el pagament en 3 mesos també es pot iniciar el procediment judicial

Costes judicials

- Els bancs pagaran les costes del judici si la decisió del jutge és més beneficiosa per al client que el banc havia proposat

- Si el client va als tribunals i el jutge desestima la demanda, també la podrà imposar costes al client

Declaració de la Renda IRPF

- Les devolucions dels diners no s'integren en la part de base imposable ni tampoc es pagaran retards - Si es van fer deduccions en els impostos anteriors per inversió en habitatge habitual o una altra despesa deduïble, llavors es faran declaracions complementàries

 


Recomanacions:

1. Sol·licitar la devolució per escrit:

- Pots entrar en la nostra web www.uniondeconsumidores.org i emplenar el nostre formulari
- Esperar la proposta del banc (3 mesos d'espera)


2. Valorar la resposta de l'entitat bancària


- Consultar la determinació dels imports
- En el cas de resposta negativa o de retard acudir als organismes de consum per a veure què podem fer


Proposta econòmica de l'entitat:


- Valorar si preferim que ens retornen diners o que eixos diners es destine a amortitzar part de la hipoteca


Consultar qualsevol negociació

Documentació a presentar


1. Reclamació de la clàusula sòl:
- Còpia de l'Escriptura de la hipoteca (la  pàgina)

2. Reclamació de les despeses d'hipoteca
- Copia de l'Escriptura del préstec hipotecari ( pàgina)
- Còpia de factures de la Notaria i Registre de la propietat, impostos, gestoria, etc.

 

 


 

 

Subcategories

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política