Propietat intelectual de la web

Copyright © 2001, FESORD CV, Tots els drets d'explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de FESORD CV.

Correspon a FESORD CV l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorrin les condicions que seguidament s'assenyalen, quedant vedats qualsevol acte que no hagi estat expressament autoritzats per FESORD CV.

Reproducció parcial de la web

  • Deu de ser compatible amb les finalitats i interessos de FESORD CV.
  • La informació no es pot utilitzar amb propòsit comercial, només per a ús individual o privat.
  • Els continguts inclosos en aquesta web no poden ser modificats de cap manera.
  • Cap element disponible en aquesta web pot ser utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o continguts que l'acompanyen.
  • Ha de ser comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a FESORD CV i ala vegada, obtindre l'autorització certificada de l'entitat per a aquesta utilització.
  • Els elements no es poden cedir posteriorment a tercers o es instal·lar en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Us del Software

El software que es troba disponible per a descarregar d'aquest lloc web es troba protegit per drets d'autor. Per poder instal·lar o utilitzar qualsevol software descarregat des d'aquest lloc, ha d'acceptar prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n'hi haguera, que acompanye o s'incloga en el software (d'ara endavant, el "Contracte de Llicència").

Pel que fa al software que no vinga acompanyat d'un Contracte de Llicència, FESORD CV concedeix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d'autor i altres símbols de propietat.

Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seva posterior reproducció o redistribució.

El software només està garantit, si s'escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables FESORD CV ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que FESORD CV hagués estat informada de la possibilitat d'aquests danys.

Actualització de la web

FESORD CV es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició a la web.

Continguts de la web

  • FESORD CV rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
  • Així mateix, també rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en la web i, per tant, no elaborada per FESORD CV o no publicada amb el seu nom.
  • FESORD CV no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos.
  • Tampoc es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. FESORD CV no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la seva sensibilitat. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar-los en les seves sessions.

Enllaços i Seguretat

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. FESORD CV rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de FESORD CV, o que no siguin gestionades directament pel nostre administrador del web.

D'altra banda, FESORD CV no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a FESORD CV.

 

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política